Tájértékek a Hetésben

2021.07.09

A Hetés tájértékekben kiemelkedően gazdag táj: a négy magyarországi településen 63 tájértéket sikerült felméréssel rögzíteni, a szlovéniai oldal hat településéről pedig összesen 55 egyedi tájérték került be a kataszterbe. 

Legnagyobb számban a hitélettel kapcsolatos emlékeket találhatunk a Hetésben. A templomok, a Göcsej mellett a Hetésre is jellemző szoknyás harangok, a nagy számban előforduló feszületek a jellemzően katolikus vallású Hetés élő népi vallásosságának emlékei. Ma is rendszeres használatukat szemléletesen jelzi, hogy (szinte) kivétel nélkül kiváló állapotban vannak. A Hetés jellegzetes épített emlékei a kódisállásos népi lakóházak, amelyek közül ma már alig néhány őrzi eredeti jellegzetességeit. Szintén kevés jellegzetes képviselője maradt meg a jellemzően a telkek végében elhelyezkedő, homlokzatukon sárga-fehér festéssel és téglaberakással díszített pajtáknak. Ezek az ékes gazdasági épületek eredeti formájukban csak a Hetés Magyarországhoz tartozó részén maradtak fent. A Hetés határon átnyúló jellegéből adódik, hogy a tájban felbukkanó emlékek között olyanokat is találunk, amelyek a két ország közös történelmére, együttműködésére, illetve az egykori határőrizetre utalnak. A Hetés településeit több évtizeden keresztül elválasztó egykori Vasfüggöny emlékei közül két határőrtorony és egy tankcsapda került be a kataszterekbe. Ezek a történelmi emlékek a jövőben már a térség turisztikai vonzerejét növelhetik. A felmért tájértékek között sok jellegfát is találunk. A legelők és szántók peremén húzódó mezsgyéken magányosan álló terebélyes faegyedek - nagyrészt kocsányos tölgyek - a hetési táj jellegzetes karakterelemei. Az országos helyzethez képest viszonylag gyakori előfordulásuk azt jelzi, hogy nagy tisztelet övezi a Hetésben ezeket az idős és szép fákat.

Hetés is particularly rich in valuable landscape elements: a survey has identified a total of 63 unique landscape assets in the four Hungarian villages while 55 elements were entered in the inventory of landscape values from the 5 settlements on the Slovenian side. The most numerous category is that of religious monuments. Churches as well as the 'skirted belfries' typical in the Hetés as well as in Göcsej, and the numerous crosses all testify to the active religious life of the predominantly Catholic local population. They are used regularly to this day, consequently (almost) all of them are in an excellent condition. Typical man-made structures in the Hetés include residential buildings with 'kódisállás', few of which have retained their original characteristic. Also, few of the barns decorated with yellow-white painting and brick inlays on their facades, typically located at the end of the yard, have survived in their typical form. These splendid farm buildings have survived in their original form only on the Hungarian side of the border. As a result of the transboundary location of the Hetés some of the relics relate to the shared history and cooperation of the two countries or the guarding of the border. From among the relics of the Iron Curtain which separated the settlements of the Hetés for decades, two military watchtowers and one tank-trap have been entered in the inventory. These historic monuments will only serve as tourist attractions in the future. The survey also identified a large number of solitary trees. The magnificent trees standing in isolation on the edge of meadows and fields, mostly pedunculate oaks (Quercus robur), are typical features of this landscape. Their frequency relative to other parts of Hungary indicates that these old and beautiful trees are treated with respect in the Hetés.

Kar se tiče krajinskih vrednot, je Hetés izredno bogata pokrajina: na osnovi raziskave smo v štirih naseljih na Madžarskem zabeležili 63, v šestih naseljih na slovenski strani pa skupno 55 edinstvenih krajinskih vrednot. Največ teh je povezanihz verskim življenjem. Cerkve, »krilasti« leseni zvoniki, ki so poleg pokrajine Göcsej značilni tudi za Hetés ter številna razpela so spomeniki žive ljudske pobožnosti v značilno katoliški pokrajini Hetés. Večino teh uporabljajo še danes, saj so skoraj vsi še zmeraj v izredno dobrem stanju. Značilni arhitekturni spomeniki pokrajineHetésso vaške hiše s "trnacom", od katerih so danes v izvorni obliki ohranjene samo še redke. Tudi tipičnih skednjev z rumenobelo obarvanimi pročelji in okrašeni z vgrajenimi opekami, ki so se običajno nahajali na skrajnem koncu parcele, je ostalo bolj malo. Ta čudovita gospodarska poslopja so v svoji prvotni obliki ohranjena samo še v madžarskem delu Hetésa. Zaradi čezmejnega značaja pokrajine se dogaja, da med krajinskimi spomeniki najdemo tudi takšne, ki nakazujejo na skupno zgodovino, sodelovanje obeh držav oziroma se nanašajo na nekdanje varovanje meja. Med spomini na nekdanjo železno zaveso, ki je naselja v pokrajini med seboj ločevala več desetletij, smo v kataster vnesli dva stražna stolpa in eno protioklepno oviro.Omenjeni objekti in predmeti bodo lahko v prihodnosti pomemben del turistične atrakcije pokrajine. Med raziskanimi krajinskimi vrednotami smo naleteli tudi na številna osamljena drevesa (soliterna). Samotna, zajetna drevesa na obrobju pašnikov in njiv - predvsem hrast dob - so edinstveni značajski elementi te pokrajine. V primerjavi z razmerami v državi se tu kar pogosto pojavljajo, kar kaže na to, da so ta stara in častitljiva drevesa v pokrajini Hetés zelo cenjena.